Organizatorul licitației: PRIMĂRIA ORAȘULUI NEHOIU, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, județul Buzău,

tel. 0238.504.548, fax. 0238.504.541

e-mail: primarianehoiu@yahoo.com

Data și ora desfășurării licitației: 26.08.2022, orele: 13,00

Locul desfășurării licitației: sediul Primăriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai

Viteazu, nr. 43, județul Buzău.

Tipul licitației: licitație publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 / 2017.

Data și ora organizării preselecției: 25.08.2022, orele 13,00.

Data și ora limită până la care poate fi depusă documentația pentru

preselecție și înscrierea la licitație: 24.08.2022, orele 11,00.

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, pretul de pornire a

licitației și pasul de licitare sunt afișate la sediul Primăriei orașului Nehoiu si pe

site-ul www.primaria-nehoiu.ro

Volumul de masă lemnoasă pe picior, oferit la licitație este de 499,24 m.c

Ocolul Silvic Nehoiu Privat. Partizile sunt situate în orașul Nehoiu, sat Chirlești.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu

se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, din fondul forestier proprietate

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 și conform prevederilor

din caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei orașului Nehoiu,

începând cu data de 01.08.2022.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase

adjudecate, în termenul de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din

culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării

pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații:

nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în

condițiile legii, din culpa operatorului economic;

nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;

își retrage oferta în perioada de valabilitate a acestuia;

a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei

lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru

constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea 46/2008 –

Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru

constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii

masei lemnoase contractate.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului –

Primăria orașului Nehoiu, persoana de contact: Fratila Gheorghe,

telefon: 0238.504.548,

e-mail: primarianehoiu@yahoo.com

fax: 0238.505.541.

Plata se va efectua din contul institutiei noastre nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Patarlagele,

CUI: 4055807.

P R I M A R,

Ionut Milea