Anunț Licitație Orașul Nehoiu

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Unitatea Administrativ Teritorială oraș Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43,județul Buzău, cod fiscal 4055807, tel. 0238/504548, fax 0238/504541, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com, tomuta_g@yahoo.ro

 • Informații generale privind obiectul procedurii de licitație, descrierea și identificarea bunurilor care urmează a fi închiriate:

-trei spații proprietate publică a U.A.T. Nehoiu:

 • Spațiu cabinet stomatologie, în suprafață utilă de 18,7 mp, amplasat la parterul construcției C2- Policlinică identificat în Cartea Funciară nr. topografic/cadastral 20188, str. Al. Ioan Cuza, nr. 17 destinat funcționării unui cabinet stomatologic;
 • Spațiu în supraf. utilă de 10,10 mp amplasat la parterul construcției C4 Corp ortopedie identificat în cartea funciară nr. topografic/cadastral 20188, str. 1 Decembrie 1918, nr. 17A;
 • Spații comerciale 1-2 în Complex Alimentar identificat în Carte Funciară nr. topografic/cadastral 20243, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 33.

Inchirierea se face conform cu H.C.L. nr. 70/04.11.2021și temeiului legal O.U.G. 57/2019 , art. 332-333.

 • Informații privind documentația de atribuire:
 • Se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
 • La cerere, de la sediul instituției, Biroul Secretariat
  • Denumirea și adresa serviciului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
 • Se poate obține de la Serviciul Buget.Finanțe.Contabilitate. Taxe și impozite locale din cadrul Primăriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, județul Buzău
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
 • 100 lei/exemplar pentru fiecare imobil în parte, se achită cu numerar la casieria Primăriei orașului Nehoiu
  • Data limită privind solicitarea clarificărilor:02.12.2021, ora 12,00
 • Informații privind ofertele:

4.1    Data limită de depunere a ofertelor: – 10.12.2021 , ora 9, 00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Primăria orașului Nehoiu, strada Calea Mihai Viteazu, nr. 43, oraș Nehoiu, județul Buzău, Biroul ” Secretariat”

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

– într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

 • Data și locul la care se va desfășura ședinta publică de dechidere a ofertelor:-

 10.12.2021, ora 11,00 la sediul Primăriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, județul Buzău

6. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute – Secția de contencios administrativ a Tribunalului Buzău, Buzău, str. Arhitect Petre Antonescu, nr. 4, telefon 0238717960, fax 0238717959, email tr.buzau@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.11.2021

PRIMAR,

Ionuț Milea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *