D I S P O Z I Ţ I A nr.  275                            

privind convocarea Consiliului Local al comunei Scortoasa

în ședință ordinară din  28 septembrie 2022

         Primarul comunei Scorţoasa, judeţul Buzău;

         Având în vedere:

– referatul secretarului general al comunei înregistrat sub nr. 4812 din 20 septembrie 2022;

– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a),  art. 135 alin. (1) – alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

În temeiul art. 196 alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,          

D I S P U N E:

         Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Scorţoasa în ședință ordinară, miercuri, 28 septembrie 2022, orele 13,00 la Sala de Ședințe din sediul Sălii de Festivități a comunei Scorțoasa.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

         Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

PRIMAR,                                                         

         SĂCUIU VASILE                                                   Contrasemnează pentru legalitate/

                                                                                                                Secretarul general al comunei,

                    Radu Aurora

SCORŢOASA,  20 septembrie 2022

Anexa la Dispoziția Primarului

Nr. 275  din 20.09.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Scorțoasa din 28 septembrie 2022

1. Prezentarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Scorțoasa din 16 august 2022

Prezintă – d-na Radu Aurora, secretarul general al comunei;

            2. Proiect de hotărâre privind rectificarea cu numărul 3 a bugetului local al Comunei Scorțoasa,  pe anul 2022

Inițiator – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

            Prezintă – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării posturilor nedidactice în vederea promovării în grade sau trepte profesionale a personalului contractual de la Școala Gimnazială Scorțoasa

Inițiator – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

            Prezintă – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Înființare centru de colectare selectiva a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Scorțoasa, județul Buzău” prin intermediul Programului National de Redresare si Reziliență, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar

Inițiator – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

Prezintă – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării lucrării „Comuna Scorțoasa”, autor profesor Ionescu Ovidiu-Gheorghe

Inițiator – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

Prezintă – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Serviciului Apă Canalizare și Salubrizare – Scorțoasa

Inițiator – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

Prezintă – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării  „Programului anual al achiziţiilor publice cu acoperire financiară din bugetul local al Comunei Scorțoasa pentru anul 2022”

Inițiator – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

Prezintă – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

8. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiții „Parc fotovoltaic în Comuna Scorțoasa, județul Buzău”

Inițiator – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

Prezintă – dl Săcuiu Vasile, primarul comunei

9. Diverse:

1. Adresa nr. 2042/CJBZ/18.08.2022 – Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Buzău

2. Cererea numitei Mitroiu Oița

3. Cererea numitului Dogaru Georgian-Gabriel

PRIMAR,                                                                               

            SĂCUIU VASILE                                                                    Contrasemnează pentru legalitate/

                                                                                                                Secretarul general al comunei,

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR  275  /2022
Nr. crt.OPERAȚIUNI EFECTUATEData ZZ/LL/ANSemnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0123
1Semnarea dispoziției1)20/09/2022 
2Comunicarea către prefectul județului2)20/09/2022 
3Aducerea la cunoștință publică3+4)20/09/2022 
4Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4)  
5Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz20/09/2022 
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: art. 240 alin. (1): „Primarul, …, prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise … în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;  art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data … emiterii.;art. 197 alin. (4): „ … dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”;art. 199 alin. (1): „Comunicarea … dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;art. 198 alin. (1): „… dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 alin. (2): „ … dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

ROMÂNIA

JUDEŢUL  BUZĂU

PRIMARIA COMUNEI SCORŢOASA

Nr.  4812  din  20.09.2022

REFERAT

la Dispoziţia Primarului privind convocarea Consiliului Local al

Comunei Scortoasa în şedinţă ordinară din  28 septembrie 2022

În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată de Legea nr. 29/2011 şi având în vedere şi:

– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a),  art. 135 alin. (1) – alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,     

– materialele înregistrate ce cuprind lucrările care stau la baza întocmirii ordinii de zi, respectiv referatele de aprobare, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, rapoartele compartimentelor de specialitate şi proiectele de hotărâre.

Pentru a pune în aplicare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat, secretarul general al comunei propune emiterea dispoziţiei primarului privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din  28 septembrie 2022.

Secretarul general al comunei,

Radu Aurora